top of page

 מהו סקר שפכים?

סקר שפכים מקצועי - מטרת הסקר היא לזהות ולאתר חריגות ומפגעים, העלולים להשפיע על פליטה וזרימה של מזהמים למערכות מים וביוב, לסייע בשיפור וייעול פעולת המערכות, במטרה למנוע פגיעה בסביבה, לייעל את התנהלות המפעל ולחסוך בהוצאותיו.

בסקר עצמו יוגדרו הליכי הייצור במפעל, מאפייני המזהמים, מקור השפכים, ניטור חריגות ובחינת חלופות תקניות. סקרים אלו חיוניים במיוחד עבור מפעלים המתקשים בשיפור איכות השפכים שלהם ועבור מפעלים עם שפכים חריגים הנמצאים בשלבי אכיפה מתקדמים.

 

הכנת סקר שפכים כוללת את ההליכים העיקריים הבאים:

 • נתוני רקע אודות המפעל הכולל את פירוט שעות העבודה, מספר העובדים במפעל ועוד.

 • נתוני ייצור הכוללים תיאור מפורט של תהליכי הייצור במפעל כולל רשימת חומרי גלם לייצור.

 • תיאור מתקני הייצור ומיקומם במפעל. פירוט מתקני העזר במפעל, מחליפי יונים וצריכת מלח.

 •  דלק ואופן אכסונו, קיום מכלים תת קרקעיים והגנה מפני דליפות וזיהום קרקע ומי תהום.

 •  צריכת מים ומאזן כמותי של עומס הזיהום הנוצר בתהליכי הייצור והתפלגות חודשית ושנתית.

 • צמצום הזיהום בתהליך הייצור ע"י ביצוע סקר היתכנות להשבת מזהמים.

 • בדיקת התכנות החלפת מזהמים בחומרים ידידותיים לסביבה.

 • נתוני תשתית למניעת זיהום מים הכולל את תוכניות מערכת הביוב התעשייתי והסניטרי.

 • ניתוח הרכב השפכים במסגרת מתקן קדם טיפול.

 • קיומם של מטרדים סביבתיים, מטרדי ריח, גלישות, זיהום קרקע ומקורות מים.

 • מסקנות והמלצות לשיפורים.

 

חברת Landcheck מתמחה בהכנת סקרי שפכים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה עבור פרויקטים שונים של תשתיות זורמות במפעלים.

סקר שפכים
bottom of page