top of page
Digital art exhibit

חומרים מסוכנים

על פי  "חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג-1993", כל עיסוק ברעלים לרבות יצור, יבוא, אריזה, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש - חייב בהיתר רעלים

החוק מטיל אחריות פלילית על כל עוסק ברעלים. האחריות כוללת את מנהל התאגיד ואחראי הרעלים

אנו מספקים ייעוץ לאחראי רעלים ומערכת לניהול חומרים מסוכנים, לצורך עמידה בדרישות החוק והקטנת הסיכוי להתרחשות אירוע חומרים מסוכנים

מטרת הייעוץ היא מתן כלים מיטביים לניהול החומרים המסוכנים שברשות הלקוח

הייעוץ מוצע לכלל העוסקים בחומרים מסוכנים ופסולת חומרים מסוכנים (אריזה, שימוש, אחסון, יבוא וייצוא)

השירותים שלנו 

חברתנו מספקת מגוון שירותים בתחום החומרים המסוכנים

נשמח לעמוד לשירותכם

מעקב ופיקוח אחר ביצוע היתר רעלים

מעקב ופיקוח על יישום תנאי היתר הרעלים

במסגרת שירות זה אנו בוחנים את  עמידתו של הלקוח בתנאים שהציב לו המשרד להגנת הסביבה על מנת לזהות בעיות אשר עלולות להוביל  למתן קנסות ו/או לשלילת היתר הרעלים

הגשת בקשה להיתר רעלים

הגשת בקשה/חידוש היתר רעלים

במסגרת השירות אנו נבחן האם יש צורך להיתר רעלים. במידה וקיים צורך, נלווה אתכם בתהליך מהיר ומקצועי להגשת הבקשה

חברתנו מתמחה בהגדרה, סיווג וטיפול בחומרים מסוכנים

אפיון וסיווג חומרים מסוכנים

במסגרת השרות אנו מגדירים את החומרים המסוכנים אצל הלקוח ומסווגים אותם לפי סוג הפסולת ושיטת הטיפול המתאימה.  

כתיבה ועריכת נוהל חירום על פי תקנות המשרד להגנת הסביבה

כתיבה ועריכת נוהל חירום

במסגרת שירות זה אנו עורכים נוהל חירום על פי ההנחיות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה

הדרכה ותרגול צוותי חירום לקראת ארוע חומרים מסוכנים

הדרכה ותרגול צוותי חירום

במסגרת שירות זה אנו מבצעים הדרכות ותרגולים לצוותי החירום של הלקוח בדגש על אירועי חומרים מסוכנים

טיפול בפסולת מסוכנת

טיפול בפסולת מסוכנת

במסגרת שירות זה אנו מאפיינים ומסווגים על פי קטלוג הפסולת האירופאי הפחתה במקור ואחסון פסולת מסוכנת

תמונות חומרים מסוכנים מהשטח

חומרים מסוכנים במפעל
חומרים מסוכנים במפעל
חומרים מסוכנים במפעל היתר רעלים
IMAG1096.jpg
20220228_111330 (3).jpg
חומרים מסוכנים במפעל לפני ביצוע היתר רעלים
bottom of page