top of page
Digital art exhibit

חומרים מסוכנים

על פי  "חוק החומרים המסוכנים התשנ"ג-1993", כל עיסוק ברעלים לרבות יצור, יבוא, אריזה, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש - חייב בהיתר רעלים

החוק מטיל אחריות פלילית על כל עוסק ברעלים. האחריות כוללת את מנהל התאגיד ואחראי הרעלים

אנו מספקים ייעוץ לאחראי רעלים ומערכת לניהול חומרים מסוכנים, לצורך עמידה בדרישות החוק והקטנת הסיכוי להתרחשות אירוע חומרים מסוכנים

מטרת הייעוץ היא מתן כלים מיטביים לניהול החומרים המסוכנים שברשות הלקוח

הייעוץ מוצע לכלל העוסקים בחומרים מסוכנים ופסולת חומרים מסוכנים (אריזה, שימוש, אחסון, יבוא וייצוא)

השירותים שלנו 

חברתנו מספקת מגוון שירותים בתחום החומרים המסוכנים

נשמח לעמוד לשירותכם

Interview

מעקב ופיקוח על יישום תנאי היתר הרעלים

במסגרת שירות זה אנו בוחנים את  עמידתו של הלקוח בתנאים שהציב לו המשרד להגנת הסביבה על מנת לזהות בעיות אשר עלולות להוביל  למתן קנסות ו/או לשלילת היתר הרעלים

School Application

הגשת בקשה/חידוש היתר רעלים

במסגרת השירות אנו נבחן האם יש צורך להיתר רעלים. במידה וקיים צורך, נלווה אתכם בתהליך מהיר ומקצועי להגשת הבקשה

Reading a Book

אפיון וסיווג חומרים מסוכנים

במסגרת השרות אנו מגדירים את החומרים המסוכנים אצל הלקוח ומסווגים אותם לפי סוג הפסולת ושיטת הטיפול המתאימה.  

Firehose

כתיבה ועריכת נוהל חירום

במסגרת שירות זה אנו עורכים נוהל חירום על פי ההנחיות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה

Students

הדרכה ותרגול צוותי חירום

במסגרת שירות זה אנו מבצעים הדרכות ותרגולים לצוותי החירום של הלקוח בדגש על אירועי חומרים מסוכנים

3959-340x220.jpg

טיפול בפסולת מסוכנת

במסגרת שירות זה אנו מאפיינים ומסווגים על פי קטלוג הפסולת האירופאי הפחתה במקור ואחסון פסולת מסוכנת

תמונות חומרים מסוכנים מהשטח

20230202_091117.jpg
20220809_092209.jpg
20210707_084634.jpg
IMAG1096.jpg
20220228_111330 (3).jpg
20220228_100957.jpg
bottom of page