top of page

סיפורים מהשטח

רשיון עסק

הוצאת רשיון עסק

מפעל בדרום

קיבלנו פניה של בעלי מפעל גדול בדרום העוסק בייצור רכיבים אלקטרונים, אשר סיפר כי למפעל נשלל רשיון העסק על ידי הרשות המקומית עקב אי עמידה בתנאים הסביבתיים שברשיון. בבדיקה יסודית שערכנו במפעל מצאנו שלל ליקויים סביבתיים שגרמו למפגעי ריח וזיהום שפכים. גיבשנו תוכנית לתיקון כלל הליקויים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. לבסוף ערכנו סיור משותף של היחידה הסביבתית וגורמי הרישוי העירונים שבמהלכו הוחלט על ביטול הסירוב ועל מתן רשיון קבוע לעסק.

היתר רעלים

הוצאת היתר רעלים

מפעל בדרום

הלקוח פנה אלינו לאחר שנדרש לספק מידע לקבוצת משקיעים מחו"ל, בנוגע לניהול ואחסון מערך החומרים המסוכנים ועמידתו בדרישות הרגולציה בישראל.

הלקוח ביקש מאיתנו לבצע מיפוי של כל החומרים המסוכנים שבמפעל והתאמתם לדרישות הרגולציה. במיפוי שערכנו נמצא כי חלק גדול מהחומרים המסוכנים שאותם מחזיק המפעל עולים בכמותם ובריכוזם על ערכי הסף המוגדרים בחוק "חומרים מסוכנים- תקנות סיווג ופטור". התחלנו בהליך מזורז להגשת בקשה להיתר רעלים שכלל ליווי וטיפול בחומרים המסוכנים שנמצאו מעבר לערכי הסף.

בסוף התהליך הוגשה הבקשה והמפעל קיבל את ההיתר והעביר אותו למשקיעים. בנוסף, בפעולות אלו נמנעו קבלת קנסות עתידיים והוסדר השימוש הבטוח למניעת ארועי חירום במסגרת כתיבת נוהל חירום. 

דיגום שפכים

 דיגום וליווי שפכים

מסעדה בירושלים

במסעדה בירושלים נמצאו בסקר של הרשויות חריגות גבוהות של מוצקים מרחפים, שמנים ושומנים. בעלי המסעדה יצרו איתנו קשר והסבירו שהם לא יודעים כיצד נוצרה הבעיה משום שהם מקפידים על כל התהליכים שאמורים למנוע חריגות. כשהגענו למקום ניסינו להבין מה מקור החריגה. תוך ניתוח יסודי של תהליך הכנת המזון הצלחנו לפתור את התעלומה... גילינו שמפריד השומנים לא היה תקין בגלל פעולה מרושלת של הביובית. למעשה, בכל פעם מחדש, הביובית שהם שכרו ביצעה שאיבה לא תקינה ולכן השומנים נשארו במפריד. פתרנו את הבעיה על ידי ליווי והנחיית אנשי הביובית לביצוע ניקוי יעיל ופעולות מתאימות. חריגות אלה לא חזרו יותר וגם   במקרה הזה הבעיה נפתרה. 

תסקיר השפעה על הסביבה

 תסקיר השפעה על הסביבה     

מפעל מזון 

פנה אלינו מפעל מזון לאחר שבמסגרת בקשה לתוספת בניה הוא נדרש בהגשת נספח סביבתי. מדובר במפעל ותיק שלא היה מתורגל בעבודה מול רגולטורים בתחום הסביבתי. בנוסף, במשך מספר שנים ניסה לקדם את הנושא אך נתקל בקשיים רבים. למרות החששות של הלקוח, יצאנו לדרך משותפת שבה בוצע סקר סביבתי נרחב בכל שטח המפעל, לרבות התוספות העתידיות. לאחר זמן קצר הוגש המסמך הסביבתי ליחידה הסביבתית המקומית ובעל החברה קיבל את ההיתר המבוקש לשביעות רצונו. 

bottom of page