top of page

שפכים

מהם שפכים תעשייתיים?

שפכים תעשייתיים הם שפכים הנוצרים כתוצאה מפעילות תעשייתית. שפכים אלו עלולים להכיל ריכוז גבוה של מזהמים אשר להם פוטנציאל לפגיעה בצנרת הולכת השפכים, במתקני הטיפול בשפכים ולזיהומי מים וקרקע בסביבה.

המשרד להגנת הסביבה קובע דרישות לטיפול בשפכי תעשייה למגזרי התעשייה והמסחר השונים על פי הטכניקה המיטבית הזמינה, בהתייחס לאופי הפעילות ולהיקפה, לסוגי המזהמים ולרמת הסיכון לסביבה.

 

מהן תעשיות מזהמות?

תעשיות מזהמות הן תעשיות המזרימות שפכים מזוהמים למערכת הביוב. למשל, בריכות שחיה, בתי חולים, מפעלי טקסטיל, מפעלים לציפוי מתכות, מפעלי מזון, מפעלי פרמצבטיקה, מסעדות ועוד. למעשה, אין מדובר רק על "מפעלים תעשייתיים", אלא על מגוון סוגי עסקים המספקים שירותים שונים, כגון, בתי קפה, מכבסות, משחטות, אולמות אירועים ובתי-מלון.

מזהמים בתעשיות – מהן הסכנות בזיהום?

בתעשיות המזהמות ישנם מזהמים שונים בעלי השפעות שונות. למשל, ישנם מזהמים אנאורגניים (רובם מתכות כבדות כגון נחושת, כרום וכספית), העלולים לגרום בריכוזים גבוהים לפגיעה של ממש בבריאות האדם ובעלי החיים ואף למוות. ישנם מזהמים אורגניים (כגון ממיסים, תרופות והורמונים) שקצתם רעילים, מסרטנים, אנדוקריניים או מוטגניים. בנוסף, לשפכי התעשייה תכונות כגון ריח, ערך הגבה וטמפרטורה העלולות לגרום מפגעים ומטרדים.

המזהמים לסוגיהם משפיעים על מערכת הטיפול בשפכים ובסביבה.

 

את הסכנות שבשפכי התעשייה, ניתן לחלק למספר קבוצות:

  • סיכון לפגיעה וסתימות בצנרת ההולכה

  • סיכון לפגיעה ביעילות הטיפול במתקני הטיפול בשפכים

  • חומרים אשר לא ניתן לטפל בהם במתקני הטיפול

  • סיכונים סביבתיים כגון זיהומי מים, קרקע ואויר

  • סיכונים בריאותיים לאדם

 

לאור קבוצות הסיכון האלו, מסווגים היום שפכים תעשייתיים בהתאם לאיכותם:

שפכים אסורים – שפכים אשר אין ביכולתו של המכון לטיהור שפכים לטהר או לטפל בהם ויש להם פוטנציאל לגרימת נזק למערכות הביוב או לאיכות מי הקולחין. שפכים אלו גורמים לנזקים ישירים ועקיפים לתשתיות הולכה, וכן לתהליכים אחרים ולציוד.

 

שפכים חריגים – שפכים אלו ניתנים לטיפול על ידי המכון לטיהור שפכים אך עלות הטיפול היא גבוהה ומורכבת מכימיקלים, אנרגיה לתהליכים ביולוגיים נוספים ועלויות פינוי.

bottom of page