top of page

מהם שפכים תעשייתיים?

שפכים תעשייתיים הם שפכים הנוצרים כתוצאה מפעילות תעשייתית. שפכים אלו עלולים להכיל ריכוז גבוה של מזהמים אשר להם פוטנציאל לפגיעה בצנרת הולכת השפכים, במתקני הטיפול בשפכים ולזיהומי מים וקרקע בסביבה.

הידעת? המשרד להגנת הסביבה קובע דרישות לטיפול בשפכי תעשייה למגזרי התעשייה והמסחר השונים על פי הטכניקה המיטבית הזמינה, בהתייחס לאופי הפעילות ולהיקפה, לסוגי המזהמים ולרמת הסיכון

לסביבה.Commenti


bottom of page